Οι πιστοποιήσεις που διαθέτουμε εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών μας.

Η FASTOIL SERVICE θέτει ως προτεραιότητα και βασικό στόχο την ικανοποίηση των ολοένα και αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών μας, καθώς και τα υψηλά standards των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας 3 συστήματα ΙSO:

  • Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001 : 2015
  • Πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45000 :2018
  • Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: 2015

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

Yψηλά standards παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Fastoil Service διαθέτει άδεια για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών – υγρών αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες / εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Οι άδειες έχουν χορηγηθεί από την περιφέρεια Αττικής, με διάφορους κωδικούς ΕΚΑ..