Άδειες & Πιστοποιήσεις

Οι πιστοποιήσεις που διαθέτουμε εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών μας.

Η FASTOIL SERVICE θέτει ως προτεραιότητα και βασικό στόχο την ικανοποίηση των ολοένα και αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών μας, καθώς και τα υψηλά standards των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας:

  • Πλήρες σύστημα διαχείρισης ποιότητας ( σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2015 )
  • Η  διαθέτει άδεια για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών – υγρών αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες / εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Οι άδειες έχουν χορηγηθεί από την περιφέρεια Αττικής, με διάφορους κωδικούς ΕΚΑ.

Πλήρες σύστημα διαχείρισης ποιότητα
( σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2015 )

ISO
αδεια περισυλλογής

Η Fastoil Service διαθέτει επίσης, άδεια για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών – υγρών αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες / εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Οι άδειες έχουν χορηγηθεί από την περιφέρεια Αττικής, με διάφορους κωδικούς ΕΚΑ.